Va fi o iarnă grea, iar oamenii mai nevoiași vor primi bani pentru ajutor de încălzire. De la 1 octombrie, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara preia cererile.

Ajutorul de încălzire și suplimentul se vor acorda pentru perioada 1 noiembrie 2022-13 martie 2023. Beneiciază de adjutor familiile cu venituri nete de până la 1386 de lei epr membru de familie sau persoanele singure care au un venit net lunar până la 2053 de lei. Cu condiție de nu deține o serie de bunuri, adică locuințe, terenuri, mașini, utilaje, animale sau depozite bancare (lista finală, la sfârșit de articol). Suplimentul se plătește în funcție de sursa de încălzire: 30 de lei pe lună la curent, 10 lei la gaze naturale și energie termică, 20 de lei pentru combustibil solid sau petrolier. Dacă singura sursă de căldură e curentul, suplimentul e de 70 de lei pe lună.

Cei care țin de sistemul de încălzire centralizat depun cererile la asociațiile de locatari sau la Colterm: În centru, pe Piatra Craiului, de luni pânp vineri, 8-15,30, la mall, între orele 10-18, de luni până duminică, sau la sediul Colterm de pe strada Lonovici, între orele 7-15, de luni până vineri. Altfel, în funcție de sursa de încălzire, preluarea declarațiilor pe proprie răspudnere și a documentelor se face la sedii diferite ale Direcției de Asistență Socială, de luni pînă vineri, între orele 8-15,30, sau pe mail, la ajutoare.incalziretm@gmail.com. Iată locațiile pentru depunere fizică:

– pentru înclazirea cu energie electrică – Centrul de Incluziune Sociala și Relatia cu Minoritatile situat în str. Martir Cernaianu nr. 31 telefon 0256/293884
– pentru încalzirea cu combustibili solizi şi/sau petrolieri – Clubul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber – Clubul Pensionarilor situat în Bld Gen. Ion Dragalina nr. 38-42, telefon 0256/452089
– pentru încalzirea cu gaze naturale – Complexul de Servicii pentru Copii,, Sfantul Nicolae’’ situat în str. Platanilor nr. 2, telefon 0256/214572

Formularul de cerere-declaratie pe propria raspundere se poate descarca de pe site-ul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, https://socialtm.ro

Acte necesare:

1. Cerere – declarație pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței – formular tip;
2. Componenţa familiei şi veniturile realizate se dovedesc cu următoarele acte, în fotocopie:
• fotocopie după actul de identitate, în termen de valabilitate, ale membrilor de familie cu domiciliul sau reședința la adresa pentru care se solicită ajutorul (carte de identitate/buletin de identitate/pașaport/carte de identitate provizorie, certificat de naștere pentru copiii minori sub 14 ani), pentru cetățenii străini sau apatrizi: permis de ședere temporară sau permanentă, document de identitate, permis de ședere pe termen lung, iar pentru cetățenii UE sau Confed. Elvețiană: certificat înregistrare, carte de rezidență (domiciliul sau reşedinţa trebuie să corespundă cu locul de consum);
• fotocopie după hotărârea judecătorească de divorţ sau certificate de deces, după caz;

Acte privind veniturile nete lunare realizate de familie/persoana singură în luna anterioară depunerii cererii:
• adeverință privind venitul net (inclusiv valoarea bonurilor de masă, prime, ore suplimentare etc)
• cupon pensie în original sau fotocopie (orice tip de pensie) din luna anterioară depunerii cererii;
• cupon indemnizaţie de handicap în original sau fotocopie din luna anterioară depunerii cererii;
• cupon indemnizaţie de şomaj în original sau fotocopie din luna anterioară depunerii cererii sau adeverinţă A.J.O.F.M.;
• cupon indemnizaţie pentru creşterea copilului în original sau fotocopie din luna anterioară depunerii cererii (fotocopie decizie, extras de cont din care să rezulte explicit valoarea indemnizaţiei pentru luna anterioară depunerii cererii);
• cupoane alocații pentru minorii dați în plasament familial sau încredințați spre creștere și educare;
• acte doveditoare ale veniturilor din închirieri, dobânzi, dividende sau părți sociale;
persoanele care nu realizează venituri vor depune o declarație în acest sens.

3. În vederea dovedirii calităţii de proprietar sau chiriaş, solicitantul ajutorului pentru încălzirea locuinţei va anexa cererii o fotocopie după unul din următoarele documente, după caz:
• contractul de vânzare-cumpărare a unui imobil tip locuinţă;
• contractul de donaţie a unui imobil tip locuinţă;
• contractul de vânzare-cumpărare sau de donaţie a unui imobil tip locuinţă cu clauza de abitaţie, uz sau uzufruct viager;
• contractul de schimb de locuinţe;
• contractul (convenţia) de partaj voluntar;
• contractul de întreţinere sau contractul de rentă viageră;
• contractul de închiriere (locaţiune) care are ca obiect un imobil tip locuinţă, din fondul locativ de stat;
• contractul de comodat (împrumutul de folosinţă) a unui imobil cu destinaţia de locuinţă;
• certificatul de moştenitor;
• hotărârile judecătoreşti, rămase definitive şi irevocabile, privind constatarea dreptului de proprietate, retrocedarea sau partajul unui imobil tip locuinţă;
• autorizaţia de construcţie ori contractul de construire, a unui imobil tip locuinţă, însoţit de procesul-verbal de predare-primire a locuinţei sau de recepţie preliminară;

În cazul în care solicitantul măsurilor de protecție este un membru de familie major care nu are calitatea de proprietar sau chiriaş, acesta va prezenta împuternicirea legală (notarială) din partea proprietarului sau a titularului contractului de închiriere, dovedind totodată că are domiciliul sau reşedinţa la adresa pentru care solicită ajutorul de încălzire.

4. Fotocopie după ultimile facturi de gaze naturale/energie electrică (pentru persoanele care solicită ajutor de încălzire cu gaze sau energie electrică/persoanele care solicită suplimentul pentru energie).
5. Declarație de consimțământ privind prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal
În cazul copilului minor care locuieşte cu bunicii, în situaţia în care părinţii domiciliază la alte adrese şi care nu contribuie la întreţinerea minorului, copilul poate fi asimilat familiei bunicilor doar în condiţiile în care este stabilită măsura plasamentului sau a tutelei, altfel copilul este în întreţinerea părinţilor naturali.
Titularii ajutoarelor pentru încălzire și a suplimentului pentru energie sunt obligați să comunice orice modificare intervenită în situația locativă, componența familiei și a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data de la care a intervenit modificarea. Comunicarea modificărilor se face prin depunerea unei noi Cereri – declarație pe propria răspundere pe propria răspundere însoțită de documentele doveditoare care justifică modificarea.
Declararea unui număr mai mare de membri de familie, a unor venituri mai mici decât cele reale precum şi nedeclararea bunurilor deţinute, in scopul vădit de a obţine foloase materiale necuvenite, constituie infracţiune de fals, uz de fals sau înşelăciune, după caz, si se pedepseşte potrivit dispoziţiilor Codului Penal.

ANEXA 4
Anexa la normele metodologice

LISTA BUNURILOR
ce conduc la excluderea acordării ajutorului social
______________________________________________________________________________
| Bunuri imobile |
|______________________________________________________________________________|
| 1 | Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a |
| | anexelor gospodăreşti |
|____|_________________________________________________________________________|
| 2 | Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri |
| | intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona |
| | rurală. Fac excepţie terenurile din zonele colinare sau de munte care nu|
| | au potenţial de valorificare prin vânzare/construcţie/producţie agricolă|
|____|_________________________________________________________________________|
______________________________________________________________________________
| Bunuri mobile*) |
|______________________________________________________________________________|
| 1 | Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai |
| | mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap |
| | sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum |
| | şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile |
|____|_________________________________________________________________________|
| 2 | Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani |
|____|_________________________________________________________________________|
| 3 | Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără |
| | remorci, rulote, autobuze, microbuze |
|____|_________________________________________________________________________|
| 4 | Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor |
| | necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei |
| | „Delta Dunării” |
|____|_________________________________________________________________________|
| 5 | Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată |
|____|_________________________________________________________________________|
| 6 | Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale |
|____|_________________________________________________________________________|
| 7 | Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul |
| | acţionate hidraulic, mecanic sau electric |
|____|_________________________________________________________________________|
| *) Aflate în stare de funcţionare. |
|______________________________________________________________________________|
______________________________________________________________________________
| Depozite bancare |
|______________________________________________________________________________|
| 1 | Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepţia dobânzii |
|____|_________________________________________________________________________|
______________________________________________________________________________
| Terenuri/animale şi/sau păsări |
|______________________________________________________________________________|
| 1 | Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie |
| | anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv |
| | suma de 2.500 euro pentru familie |
|____|_________________________________________________________________________|

NOTĂ:
Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului social.

LĂSAȚI UN MESAJ